Algemene Verkoop Voorwaarden

Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Cliënt: de natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie door Leverancier een overeenkomst wordt gesloten;
 • Leverancier: L’aspect B.V., Aalbessenstraat 6, 2564 TT te Den Haag;
 • Algemene verkoopactiviteiten: de levering aan Cliënt van niet door Leverancier gefabriceerde, respectievelijk niet door Leverancier ontwikkelde computerapparatuur en -programmatuur;
 • Softwareontwikkeling en -verkoop: de ontwikkeling van computerprogrammatuur op basis van door Cliënt te verstrekken gegevens, waaronder begrepen het leveren van reeds door Leverancier ontwikkelde computerprogrammatuur, dan wel een combinatie van reeds door Leverancier ontwikkelde computerprogrammatuur en door Leverancier nieuw te ontwikkelen computerprogrammatuur;
 • Consultancy: alle vormen van advisering en ondersteuning van Cliënt door Leverancier;
 • Opleidingen: alle vormen van dienstverlening door Leverancier die betrekking hebben op het opleiden, trainen en instrueren van Cliënt of door hem aangewezen personen;
 • ICT-services: alle door Leverancier te verrichten vormen van dienstverlening betrekking hebbende op facilitymanagement, zoals het operationeel houden van computeromgevingen, netwerkbeheer, onderhoud van computerapparatuur en -programmatuur, alsmede automatische gegevensverwerking;
 • Deze Voorwaarden: deze algemene verkoop voorwaarden van Leverancier;
 • Overeenkomst: de overeenkomst waarin Leverancier zich jegens Cliënt verbindt zaken en/of diensten te leveren;
 • Consument: een Cliënt, zijnde een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf;

Artikel 1 Algemeen

 1. Deze Voorwaarden is van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, levering van diensten en zaken door Leverancier, alsmede op de totstandkoming, inhoud en nakoming van met Leverancier gesloten overeenkomsten.
 2. Wijzigingen in en/of aanvullingen op deze Voorwaarden en/of enige andere overeenkomst tussen Leverancier en Cliënt dienen schriftelijk door Leverancier te worden bevestigd.
 3. Aanvullende en/of afwijkende voorwaarden van Cliënt zijn niet van toepassing tenzij deze schriftelijk door Leverancier zijn aanvaard, waarbij voor al het overige deze Voorwaarden van toepassing blijven.
 4. Indien enig artikel of deel van een artikel van deze Voorwaarden vernietigd wordt, dan wel anderszins haar geldigheid verliest, dan doet dit geen afbreuk aan de geldigheid van de andere artikelen.
 5. Leverancier mag deze Voorwaarden in hun geheel of op bepaalde onderdelen of voor bepaalde zaken of Cliënten, eenzijdig wijzigen.
 6. Leverancier is steeds gerechtigd de persoon die feitelijk aan de overeenkomst uitvoering geeft, te vervangen. In geval van ziekte of andere verontschuldigbare verhindering van de persoon die feitelijk aan de overeenkomst uitvoering geeft, zal Leverancier met Cliënt in overleg treden om de uitvoering van de overeenkomst op een later tijdstip te doen plaatsvinden.

Artikel 2 Offertes

 1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en niet bindend, tenzij door Leverancier schriftelijk anders is aangegeven. Offertes vervallen in ieder geval na verloop van 4 weken na dagtekening van de offerte.
 2. Iedere offerte gaat uit van uitvoering van de Overeenkomst onder normale omstandigheden en gedurende normale werkuren.
 3. Indien geen Overeenkomst tot stand komt, is Leverancier gerechtigd de kosten voor het tot stand brengen van de offerte in rekening te brengen aan Cliënt.

Artikel 3 Overeenkomsten

 1. Een overeenkomst tussen Leverancier en Cliënt komt tot stand op het moment dat Leverancier dit schriftelijk bevestigt (orderbevestiging). De orderbevestiging is bepalend voor de inhoud van de overeenkomst/opdracht.
 2. Indien een Overeenkomst bestaat uit dienstverlening wordt deze naar beste vermogen geleverd.
 3. Leverancier behoudt zich het recht voor leveringen en diensten aan derden uit te besteden of in onderaanneming te laten verrichten.
 4. Annulering van de overeenkomst door Cliënt is slechts mogelijk binnen 14 dagen na totstandkoming van de Overeenkomst. Bij annulering is cliënt 50% van het overeengekomen totaalbedrag verschuldigd, tenzij Leverancier aantoont dat zijn schade groter is.

Artikel 4 Prijzen en tarieven

 1. De door Leverancier genoemde prijzen en tarieven zijn exclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. De prijzen en tarieven zijn steeds gebaseerd op het op dat moment geldende prijspeil, tenzij door Leverancier schriftelijk anders is medegedeeld.
 2. Leverancier zal eventuele externe veranderingen in prijspeil – bijvoorbeeld door wijzigingen van de verkoopprijzen van zijn leveranciers, vrachtprijzen, de koersen van buitenlandse valuta, in- en uitvoerrechten en daarmee gelijk te stellen heffingen, verzekeringskosten, loonkosten, sociale lasten, kosten van verpakking, belastingen en andere prijsbepalende factoren- doorberekenen aan Cliënt.
 3. Leverancier kan de overeengekomen prijzen en tarieven – ook wanneer er geen sprake is van de onder 4.2 bedoelde externe factoren – eenzijdig, zonder opgaaf van reden aan Cliënt, aanpassen.
 4. Bij overeenkomsten met een looptijd van meer dan één jaar, zullen de prijzen en tarieven jaarlijks eenzijdig door Leverancier worden gewijzigd. Deze prijsstijging zal plaats vinden op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-Werknemers Laag (1990 = 100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De gewijzigde prijs wordt berekend volgens de formule: de gewijzigde prijs is gelijk aan de geldende prijs op de wijzigingsdatum, vermenigvuldigd met het indexcijfer van de kalendermaand die ligt vier kalendermaanden voor de kalendermaand waarin de prijs wordt aangepast, gedeeld door het indexcijfer van de kalendermaand die ligt zestien kalendermaanden voor de kalendermaand waarin de prijs wordt aangepast. De prijzen wordt niet gewijzigd indien de aanpassing zou leiden tot lagere prijzen dan de laatst geldende. De jaarlijkse prijsverhoging zal – los van het voorstaande – tenminste 1 % bedragen.
 5. In aanvulling op artikel 4.2 en 4.3 kan Consument de overeenkomst bij prijsverhoging binnen 3 maanden na totstandkoming van de Overeenkomst ontbinden als bepaald in 7:35 BW.
 6. Verrekening van meer- en minderwerk, vindt in ieder geval plaats ingeval van wijziging van de Overeenkomst c.q. additionele verzoeken van Cliënt en afwijking van stelposten.

Artikel 5 Betaling

 1. Tenzij door Leverancier schriftelijk anders is vermeld, geldt een betalingstermijn van 30 dagen na factuurdatum.
 2. Indien Leverancier zulks verlangt, is Cliënt verplicht de overeengekomen tegenprestatie geheel of gedeeltelijk vooruit te voldoen dan wel op eerste verzoek van Leverancier genoegzame zekerheid te stellen voor de tijdige en algehele voldoening van zijn betalings- en andere verplichtingen.
 3. Cliënt is bij niet tijdige betaling van rechtswege in verzuim en alsdan over het openstaande deel van het factuurbedrag de wettelijke rente verschuldigd, althans een boete rente van 2% per maand, afhankelijk van welk van beide rentepercentages het hoogste is. Daarboven is Cliënt gehouden tot volledige vergoeding van de wegens zijn tekortkomingen door Leverancier geleden schade, de kosten voor begroting en incassering van de schade hieronder begrepen. Buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op 15% van de hoofdsom met een min. van € 1.000,00.
 4. Als Leverancier een levering in gedeelten uitvoert, is zij gerechtigd om bij elke deellevering betaling van het geleverde te vorderen. Voor elke deellevering ontvangt Cliënt een deelfactuur.
 5. Cliënt heeft geen recht op opschorting, verrekening of compensatie op enige andere wijze.

Artikel 6 Leveringstermijnen

 1. De door Leverancier opgegeven leveringstermijnen zijn niet fataal en Leverancier raakt dan ook niet van rechtswege in verzuim door de enkele overschrijding daarvan.
 2. De opgegeven leveringstermijnen zijn gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst bekende gegevens en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen.
 3. Ingeval zich omstandigheden voordoen die de uitvoering van de Overeenkomst belemmeren of vertragen, buiten de schuld van Leverancier, is deze gerechtigd de daaruit vloeiende kosten aan Cliënt in rekening te brengen.
 4. Overschrijding van een overeengekomen leveringstermijn, door welke oorzaak dan ook, geeft Cliënt geen recht op schadevergoeding, dan wel niet-nakoming en/of opschorting van zijn verplichtingen jegens Leverancier. Indien voorzienbaar is dat de leveringstermijn zal worden overschreden, is Leverancier evenwel verplicht om dit aan Cliënt te melden en met hem in overleg te treden.
 5. Ingeval van gefaseerde uitvoering, kan Leverancier de uitvoering behorende tot een opvolgende fase opschorten totdat de voorgaande fase(n) door Cliënt schriftelijk zijn geaccepteerd.
 6. Cliënt aanvaart dat wijziging van de Overeenkomst een meerprijs en/of termijnoverschrijding met zich mee kan brengen.

Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud en risico-overgang

 1. Zolang Cliënt geen volledige betaling heeft verricht, blijven de zaken eigendom van Leverancier. Cliënt verplicht zich voor zorgvuldige behandeling zorg te dragen en mist het recht deze zaken aan derden af te staan, te verpanden, te belenen of uit de ruimten waar zij geleverd zijn te verwijderen of te doen verwijderen, totdat de gehele koopsom en eventueel daarbij komende kosten volledig zijn betaald.
 2. Rechten worden aan Cliënt slechts verleend of overgedragen onder de opschortende voorwaarde dat Cliënt de daarover overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt.
 3. Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op Cliënt over op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van Cliënt of van een door hem gebruikte hulppersoon zijn gebracht.

Artikel 8 Verplichtingen van Cliënt

 1. Cliënt zal Leverancier steeds tijdig alle door Leverancier gevraagde gegevens en inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen. De door Cliënt ter beschikking gestelde programmatuur, materialen en dergelijke dienen te voldoen aan de voor het uitvoeren van de werkzaamheden noodzakelijke en door Leverancier opgegeven specificaties. Cliënt zal kosteloos zorg dragen voor de beschikbaarheid van door Leverancier of diens medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 2. Indien overeengekomen is dat één of meerdere medewerkers van Leverancier ten kantore van Cliënt werkzaamheden verricht(en), is Cliënt gehouden tot het tijdig beschikbaar stellen van een voldoende aantal adequate werkplekken, welke conform de ARBO-eisen zijn ingericht. Cliënt kan voor het inrichten en/of beheren van deze plekken, geen kosten in rekening brengen aan Leverancier.
 3. Cliënt is verantwoordelijk voor het gebruik en de toepassing in zijn organisatie van de apparatuur, programmatuur en van de door Leverancier te verlenen diensten alsmede voor de controle- en beveiligingsprocedures en een adequaat systeembeheer.
 4. Indien Cliënt niet aan zijn verplichtingen uit hoofde van dit artikel voldoet heeft Leverancier in ieder geval het recht op opschorting van de uitvoering van de overeenkomst en heeft Leverancier het recht om – indien cliënt na sommatie nog steeds in gebreke blijft – zelf maatregelen te treffen en de daardoor ontstane kosten volgens gebruikelijke tarieven in rekening te brengen aan cliënt.
 5. Cliënt vrijwaart Leverancier voor aanspraken van derden, waaronder begrepen diens medewerkers, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden.

Artikel 9 Ontbinding

 1. Leverancier is gerechtigd de overeenkomst schriftelijk, geheel dan wel gedeeltelijk, middels een buitengerechtelijke verklaring te ontbinden, ingeval zich (een van) de hieronder vermelde omstandigheden voordoet:
  1. het (op voorhand) duidelijk is dat Cliënt zijn (betalings)verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst met Leverancier – al dan niet gedeeltelijk – niet (meer) kan nakomen, dan wel niet meer nakomt, ongeacht de oorzaak daarvan;
  2. Cliënt onder curatele of onder bewind wordt gesteld, dan wel op andere wijze de beschikkingsbevoegdheid over (een deel van) zijn eigen vermogen verliest, dan wel dreigt te verliezen;
  3. Cliënt in staat van faillissement wordt verklaard of aan hem in surséance van betaling wordt verleend of een verzoek hiertoe wordt ingediend;
  4. indien er beslag op enig vermogensbestanddeel van Cliënt wordt gelegd, dan wel een verzoek hiertoe wordt ingediend of dit wordt aangekondigd;
  5. indien Cliënt zijn activiteiten en/of bedrijfsvoering al dan niet gedeeltelijk, staakt, dan wel bij liquidatie van het bedrijf van Cliënt.
 2. Voor ontbinding op basis van dit artikel is geen voorafgaande schriftelijke ingebrekestelling dan wel gerechtelijke tussenkomst vereist. Vanaf het tijdstip van ontbinding is Leverancier gerechtigd om alle zaken bij Cliënt, waarop het Eigendomsvoorbehoud van toepassing is dan wel een pandrecht is gevestigd, te doen weghalen op kosten van Cliënt. Cliënt is gehouden op eerste verzoek van Leverancier daaraan op alle dagen en uren medewerking te verlenen. Voorts wordt al hetgeen Leverancier nog te vorderen heeft van Cliënt op het moment van ontbinding terstond en geheel opeisbaar en is Leverancier gerechtigd om nadere zekerheid te verlangen voor eventuele toekomstige leveringen.

Artikel 10 Overmacht

 1. Onder overmacht wordt ten deze verstaan iedere tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door Leverancier die niet te wijten is aan haar schuld noch voor diens rekening of risico komt. In geval de uitvoering van de overeenkomst wordt verhinderd ten gevolge van overmacht zoals hierboven gedefinieerd, is ieder der partijen gerechtigd om zonder gerechtelijke tussenkomst de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat Leverancier tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.
 2. In afwijking van het bovenstaande is Leverancier in geval van tijdelijke verhindering tot uitvoeren van de overeenkomst ten gevolge van overmacht gerechtigd de nakoming van de verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst op te schorten, voor de duur van de verhindering. Cliënt is alsdan gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, indien van hem in redelijkheid, gezien de omstandigheden van het geval, niet kan worden gevergd dat hij opheffing van de (oorzaak van de) verhindering afwacht. Zodanige ontbinding geeft Cliënt geen recht op schadevergoeding.

Artikel 11 Reclame

 1. Eventuele zichtbare tekortkomingen in de nakoming door Leverancier dienen direct na aflevering schriftelijk onder nauwkeurige omschrijving van de klacht en de eventuele oorzaak daarvan aan Leverancier te worden gemeld. Andere bij grondige inspectie redelijkerwijs binnen 7 werkdagen te ontdekken tekortkomingen dienen door Cliënt binnen 7 dagen na aflevering eveneens schriftelijk en onder nauwkeurige omschrijving van de klacht en de eventuele oorzaak daarvan te worden gemeld. De termijn van 7 werkdagen vangt aan op het moment van constateren van de tekortkoming, indien Cliënt aantoont dat de tekortkoming niet binnen 7 werkdagen na aflevering bekend had kunnen zijn.
 2. Reclames met betrekking tot facturen dienen binnen 7 werkdagen na factuurdatum schriftelijk aan Leverancier te worden gemeld.
 3. Reclames kunnen slechts geldig worden gemaakt ten aanzien van de goederen die zich nog bevinden in de staat waarin zij zijn geleverd. Geringe en in de handel toelaatbaar geachte of anderszins niet te vermijden en niet door toedoen van Leverancier ontstane afwijkingen leveren geen grond voor reclame op.
 4. Bij gebreke van tijdige melding, wordt Leverancier geacht conform Overeenkomst te hebben geleverd c.q. wordt Cliënt geacht de factuur te erkennen en vervalt het recht om een beroep te doen op een dergelijke tekortkoming/onjuiste facturering.
 5. Een schriftelijke reclame ontheft Cliënt niet van zijn verplichting om de verschuldigde bedragen aan Leverancier geheel en onverkort en zonder enig recht op verrekening overeenkomstig de bepalingen van deze voorwaarden te voldoen.
 6. In geval van gerechtvaardigde reclame heeft Leverancier het recht hetzij van een levering af te zien, hetzij de producten door andere te vervangen, een en ander met uitsluiting van alle rechten en aanspraken op schadevergoeding van Cliënt. Tekortkomingen van Leverancier geven alleen aanleiding tot ontbinding van de Overeenkomst indien Leverancier, na daartoe in de gelegenheid te zijn gesteld, niet aan haar verplichtingen voldoet en instandhouding in redelijkheid niet van Cliënt kan worden verlangd.
 7. Retourzendingen zijn slechts toegestaan indien Leverancier daarmee schriftelijk heeft ingestemd. Retourzendingen dienen – tenzij deze beschadigd zijn ontvangen – in ongeschonden staat in de originele verpakking aan Leverancier te worden gezonden voor rekening en risico van Cliënt. Creditering bij retourzending vindt plaats op basis van de aan Cliënt in rekening gebrachte koopprijs, met dien verstande, dat het te crediteren bedrag nooit meer zal bedragen dan de prijs die Leverancier Cliënt zou berekenen op de dag waarop de teruggezonden goederen aan Leverancier worden afgeleverd. Leverancier is niet verplicht retourzendingen van Cliënt te accepteren. In ontvangst name van retourzendingen impliceert in geen geval erkenning door Leverancier van de door Cliënt opgegeven grond voor retourzending. Het risico van retour gezonden goederen blijft berusten bij Cliënt totdat hij door Leverancier is gecrediteerd.

Artikel 12 Garantie

 1. Garantie geldt niet indien de schade het gevolg is van onjuiste behandeling en/of het onjuist opvolgen van instructies en/of bewerking door derden en/of indien Cliënt zonder schriftelijke toestemming van Leverancier wijzigingen in de apparatuur of in de onderdelen die door Leverancier in het kader van garantie of onderhoud zijn geleverd, aanbrengt of doet aanbrengen en alle overige omstandigheden waarbij reclame is uitgesloten.
 2. Indien de garantie een door derden geproduceerde zaak of verrichte dienst betreft is deze beperkt tot de (fabrieks) garantie die door deze derde voor die zaak of dienst wordt gegeven tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Cliënt aanvaardt de bedoelde garantievoorwaarden van derden. Deze voorwaarden liggen voor Cliënt bij Leverancier ter inzage en Leverancier zal deze aan Cliënt op zijn verzoek toezenden. Indien en voor zover de bedoelde voorwaarden van derden in de verhouding tussen Cliënt en Leverancier om welke reden dan ook geacht worden niet van toepassing te zijn of buiten toepassing worden verklaard, geldt het bepaalde in deze voorwaarden.
 3. Gedurende een periode van drie maanden na levering zal Leverancier naar beste vermogen eventuele materiaal- en fabricagefouten in de apparatuur, alsmede in onderdelen die door Leverancier in het kader van garantie of onderhoud zijn geleverd, herstellen indien deze binnen die periode gedetailleerd omschreven bij Leverancier zijn gemeld. Alle vervangen onderdelen worden eigendom van Leverancier.
 4. Werkzaamheden en kosten van herstel buiten het kader van deze garantie zullen door Leverancier in rekening worden gebracht conform de gebruikelijke tarieven van Leverancier.

Artikel 13 Risicoverdeling bij tekortkoming en schade

 1. Cliënt is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door c.q. voortvloeiend uit, door of namens hem verstrekte informatie, materialen of hulpmiddelen.
 2. Leverancier is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van onoordeelkundig gebruik/ bewerking van zaken door Cliënt/ derden.
 3. Cliënt vrijwaart Leverancier voor vorderingen van derden die stellen schade te hebben geleden als gevolg van door Leverancier aan Cliënt geleverde zaken en/ of diensten, behoudens voor zover Cliënt aantoont dat Leverancier aansprakelijk is voor deze schade en gehouden is deze te vergoeden.
 4. Cliënt vrijwaart Leverancier voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product of systeem dat door Cliënt aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door Leverancier geleverde apparatuur, programmatuur of andere materialen, behoudens indien en voor zover Cliënt bewijst dat de schade is veroorzaakt door die apparatuur, programmatuur of andere materialen. Cliënt vrijwaart Leverancier tevens voor alle aanspraken van derden voortvloeiend uit de AVG.
 5. Indien Leverancier aansprakelijk is, is haar aansprakelijkheid beperkt tot de directe schade mits tot het bedrag van de door haar verzekering gedane uitkering, voor zover de aansprakelijkheid door de verzekering wordt gedekt. Indien de verzekering voor de directe schade geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het totale bedrag van de door Cliënt verrichte betalingen ten aanzien van deze overeenkomst over de zes maanden voorafgaand aan de aansprakelijkstelling.
 6. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten die Cliënt zou moeten maken om de prestatie aan de overeenkomst te laten beantwoorden – welke schade echter niet wordt vergoed indien Cliënt de overeenkomst heeft ontbonden – alsmede de redelijke kosten die Cliënt heeft gemaakt voor het noodgedwongen langer operationeel houden van zijn oude systeem of systemen en daarmee samenhangende voorzieningen doordat Leverancier op een voor Leverancier bindende leverdatum niet heeft geleverd, verminderd met eventuele besparingen die het gevolg zijn van de vertraagde levering, alsmede de redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Cliënt aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze voorwaarden.
 7. Leverancier is niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 8. De totale aansprakelijkheid van Leverancier voor schade door dood of lichamelijk letsel of voor materiële beschadiging van zaken zal in geen geval meer bedragen dan één miljoen honderdvierendertig duizend en vierhonderdvijftig EURO (€ 2.500.000,00) per gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.
 9. Buiten de in de leden 4 en 7 genoemde gevallen rust op Leverancier geen enkele aansprakelijkheid, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd.

Artikel 14 Intellectuele en industriële eigendom

 1. Leverancier behoudt zich alle rechten van intellectuele of industriële eigendom voor met betrekking tot producten van geest welke Leverancier gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, voor zover op die producten in juridische zin rechten kunnen bestaan of worden gevestigd.
 2. Het is Cliënt uitdrukkelijk verboden alle krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde programmatuur, apparatuur of andere materialen, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Leverancier en behoudens de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend.
 3. Rechten van intellectuele eigendom, welke voortvloeien uit een overeenkomst van consultancy, zullen eerst aan Cliënt toekomen nadat alle vorderingen van Leverancier op Cliënt zijn voldaan.
 4. Alle door Leverancier ter beschikking gestelde programmatuur, apparatuur en andere materialen kan vertrouwelijke informatie van Leverancier of van derden bevatten en dient derhalve door Cliënt geheim te worden gehouden, niet aan derden bekend te worden gemaakt of in gebruik te worden gegeven, en slechts door hem gebruikt te worden voor het doel waarvoor deze hem ter beschikking zijn gesteld.
 5. Iedere aansprakelijkheid van Leverancier wegens schending van rechten van intellectuele of industriële eigendom van derden is uitgesloten, daaronder begrepen de aansprakelijkheid van Leverancier voor inbreuken die veroorzaakt worden door het gebruik van de geleverde apparatuur, programmatuur en/of materialen in een niet door Leverancier gewijzigde vorm, in samenhang met niet door Leverancier geleverde of verstrekte zaken of programmatuur of op een andere wijze dan waarvoor de apparatuur, programmatuur en/of materialen is/zijn ontwikkeld of bestemd.
 6. Cliënt staat ervoor in dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan Leverancier van apparatuur, programmatuur of materialen met het doel van gebruik of bewerking en Cliënt zal Leverancier vrijwaren tegen elke actie welke is gebaseerd op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruik of bewerken inbreuk maakt op enig recht van derden.

.

Artikel 15 Geheimhouding

 1. Partijen verplichten zich jegens elkander alle voor en na het aangaan van de overeenkomst van de andere partij ontvangen informatie van vertrouwelijke aard, geheim te houden.
 2. Bij overtreding van dit verbod verbeurt de overtreder aan de wederpartij een onmiddellijk opeisbare boete van zevenduizend euro (€ 7.000), onverminderd zijn gehoudenheid tot betaling van een volledige schadevergoeding te dezer zake.

Artikel 16 Geschillen

 1. Geschillen die tussen Leverancier en Cliënt mochten ontstaan, zullen door partijen aan de Stichting Geschillenoplossing Automatisering te Den Haag worden voorgelegd. Het oordeel van deze Stichting is bindend.
 2. Een geschil is aanwezig wanneer één van de partijen verklaart dat dit het geval is.
 3. Leverancier blijft te allen tijde gerechtigd om, in geval van spoedeisende dan wel relatief eenvoudige zaken, zich te wenden tot de normaal competente rechter.

Artikel 17 Algemene verkoopactiviteiten

 1. Indien een overeenkomst wordt gesloten die betrekking heeft op algemene verkoopactiviteiten dan is het bepaalde in dit artikel, naast de artikelen 1 tot en met 16, van toepassing. In geval van tegenstrijdigheid prevaleren de bepalingen in dit specifieke artikel.
 2. Levering van de goederen geschiedt door bezitsverschaffing door Leverancier aan Cliënt. Indien installatie door Leverancier zal plaatsvinden, dient Cliënt voor alle noodzakelijke faciliteiten zorg te dragen.
 3. Aflevering geschiedt af magazijn. De goederen zijn vanaf dat moment voor rekening en risico van Cliënt.
 4. Indien Cliënt nalatig is met het verrichten van een handeling waarmee hij aan de levering dient mee te werken, zijn de goederen voor risico van Cliënt vanaf het moment dat zij voor verzending gereed staan, ongeacht waar zij zich op dat moment bevinden. Cliënt is in dat geval naast de koopprijs tevens een vergoeding voor opslagkosten verschuldigd.
 5. In geval van reclames geldt hetgeen bepaald in artikel 11, daarenboven is Leverancier gerechtigd het ontbrekende deel daarvan binnen zes weken na te leveren en/ of het beschadigde deel te vervangen zonder dat Cliënt gerechtigd is om gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst te vorderen of schadevergoeding van Leverancier te verlangen hoe ook genaamd.
 6. Indien Cliënt in gebreke is ter zake van de nakoming van zijn betalingsverplichtingen, is Leverancier bevoegd, behoudens de overige aan Leverancier toekomende rechten, de aflevering van de door Cliënt gekochte goederen voor de duur van het verzuim op te schorten, dan wel deze goederen slechts onder rembours af te leveren.

Artikel 18 Softwareontwikkeling en –verkoop

 1. Indien een overeenkomst wordt gesloten die betrekking heeft op softwareontwikkeling en -verkoop dan is het bepaalde in dit artikel, naast de artikelen 1 tot en met 16, van toepassing. In geval van tegenstrijdigheid prevaleren de bepalingen in dit specifieke artikel.
 2. Door Leverancier zal computerprogrammatuur worden ontwikkeld conform de schriftelijk overeengekomen specificaties. Aflevering geschiedt eveneens conform de schriftelijk overeengekomen specificaties. Installatie van de software vindt enkel plaats door Leverancier indien dit schriftelijk wordt overeengekomen.
 3. Cliënt is verplicht om direct na aflevering dan wel installatie van de software, te controleren of deze voldoet aan de schriftelijk overeengekomen specificaties. Indien de software hier niet aan voldoet dan zal Leverancier, na schriftelijke en gedetailleerde in kennisstelling hiervan door Cliënt, binnen een redelijke termijn naar beste vermogen trachten de software aan de specificaties te laten voldoen. Voor het overige gelden de algemene bepalingen als bedoeld in artikel 11 onverkort.
 4. Leverancier is slechts verplicht om de broncode van de software aan Cliënt ter beschikking te stellen indien dit uitdrukkelijk schriftelijk wordt overeengekomen.

Artikel 19 Consultancy

 1. Indien een overeenkomst wordt gesloten die betrekking heeft op consultancy dan is het bepaalde in dit artikel, naast de artikelen 1 tot en met 16, van toepassing. In geval van tegenstrijdigheid prevaleren de bepalingen in dit specifieke artikel.
 2. Leverancier garandeert dat hij de overeengekomen werkzaamheden naar beste kunnen zal verrichten. Cliënt erkent dat de werkzaamheden van Leverancier een adviserend karakter hebben.

Artikel 20 ICT-services

 1. Indien een overeenkomst wordt gesloten die betrekking heeft op ICT-services dan is het bepaalde in dit artikel naast de artikelen 1 tot en met 16, van toepassing. In geval van tegenstrijdigheid prevaleren de bepalingen in dit specifieke artikel.
 2. Overeenkomsten met betrekking tot ICT-services worden aangegaan voor de duur van één jaar, en worden telkenmale stilzwijgend voor de duur van één jaar verlengd, tenzij één der partijen schriftelijk opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden vóór het einde van de betreffende periode. Het vorenstaande is niet van toepassing indien partijen anders overeenkomen en is evenmin van toepassing indien de duur van de overeenkomst zich naar zijn aard niet vooraf laat bepalen.
 3. Indien de overeengekomen ICT-services omvatten: het verrichten van onderhoud van computerapparatuur, dan is het bepaalde in dit lid van toepassing.
  1. Onderhoud wordt slechts verricht ten aanzien van door Leverancier geleverde apparatuur en/ of de schriftelijk opgegeven apparatuur. Onderhoudswerkzaamheden met betrekking tot andere apparatuur, of als gevolg van onoordeelkundig of anders dan normaal gebruik van apparatuur dan wel koppeling aan niet onder de overeenkomst vallende apparatuur, worden separaat in rekening gebracht.
  2. Het onderhoud omvat de door Leverancier noodzakelijk geachte instelling en controle van apparatuur ter voorkoming van storingen, het opheffen van aan Leverancier gemelde en aangetoonde storingen, alsmede de door Leverancier noodzakelijk geachte vervanging van onderdelen. Storingen worden aanwezig geacht indien de apparatuur niet functioneert conform de door Leverancier schriftelijk opgegeven specificaties. Storingen anders dan door natuurlijke slijtage of door eigen gebreken van de apparatuur, vallen niet onder het te verrichten onderhoud.
  3. De vervangen onderdelen worden, dan wel blijven, eigendom van Leverancier. De ten behoeve van het onderhoud benodigde apparatuur wordt door Cliënt aan Leverancier ter beschikking gesteld.
 1. Indien de overeengekomen ICT-services omvatten: het verlenen van gebruiksrechten en het verrichten van onderhoud van computerprogrammatuur, dan is het bepaalde in dit lid van toepassing.
  1. Cliënt verkrijgt het niet-exclusieve gebruiksrecht van de programmatuur. Het gebruik is uitsluitend bestemd binnen de organisatie van Cliënt en is niet overdraagbaar. Cliënt is niet gerechtigd de programmatuur ter beschikking van derden te stellen op welke wijze ook.
  2. Indien een onderhoudsovereenkomst wordt gesloten of indien onderhoud in de gebruiksovereenkomst is inbegrepen, zal Leverancier de aan hem gemelde en aangetoonde storingen naar beste vermogen opheffen. Onderhoudswerkzaamheden met betrekking tot andere programmatuur, of als gevolg van onoordeelkundig of anders dan normaal gebruik van de programmatuur worden separaat in rekening gebracht.
  3. Leverancier staat er niet voor in dat de programmatuur geheel foutloos zal werken of dat alle fouten zullen worden hersteld. Indien zich indirecte schade voordoet zoals bedoeld in artikel 10, dan zal Leverancier deze schade naar beste kunnen herstellen, zulks echter onverminderd het bepaalde in artikel 10.
  4. Indien onderhoud in de gebruiksovereenkomst is inbegrepen, zal Leverancier bij het beschikbaar komen van verbeterde versies van de programmatuur, deze aan Cliënt ter beschikking stellen. Hierdoor vervallen de verplichtingen van Leverancier met betrekking tot de oude programmatuur. Indien de nieuwe versies van de programmatuur daartoe aanleiding geven dan kan Leverancier van Cliënt verlangen dat een nieuwe vergoeding wordt overeengekomen.
 1. Indien de overeengekomen ICT-services omvatten: gegevensverwerking met behulp van computerapparatuur en programmatuur, dan is het bepaalde in dit lid van toepassing.
  1. Leverancier zal de gegevensverwerking naar beste kunnen verrichten overeenkomstig de met Cliënt schriftelijk vastgelegde afspraken. Leverancier staat er niet voor in dat de gegevensverwerking geheel foutloos zal worden verricht.
  2. Het aanleveren en het ophalen van de te verwerken gegevens geschiedt door en voor rekening en risico van Cliënt. De benodigde materialen worden door Cliënt ter beschikking gesteld, conform de aanwijzingen van Leverancier. Cliënt staat in voor de juistheid en volledigheid van de door hem ter beschikking gestelde materialen en instructies.
  3. De controle van de resultaten geschiedt door Cliënt.